बारामती मुख्य बाजार

  •   बारामती - इंदापूर रोड, बारामती, ता. बारामती, जि. पुणे. पिनकोड : ४१३१०२

  •   +91-02112-222678, +91-02112-222337

जळोची उप बाजार

  •   जळोची, ता. बारामती, जि. पुणे. पिनकोड : ४१३१०२

  •   +91-9881996161
जळोची उप बाजार येथील जनावरे बाजार, फळे व भाजीपाला विक्री सेलहॉल, निर्यात केंद्र आणि पेट्रोल पंपाचे विहंगम द्रश्य

सुपे उप बाजार

  •   सुपे, ता. बारामती, जि. पुणे. पिनकोड : ४१२२०४

  •   +91-02112-२८५१३९ , 9860649577