व्यवस्थापन

सभापती यादी

अ. क्र. सभापती नाव पत्ता कालावधी
1.श्री. व्यंकटराव गणपतराव तावरे माळेगाव 10.3.1953 अखेर
2.श्री. देवराम रामराव वायसे गुणवडी 11.3.1953 ते 10.3.1954
3.श्री. रामचंद्र विठोबा गावडे गुनवडी 11.3.1954 ते 10.3.1955
4.श्री. पांडुरंग तुकाराम वदक गुणवडी 11.3.1955 ते 6.8.1956
5.श्री. जगन्नाथ आनंदराव कोकरे पणदरे 7.8.1956 ते 11.8.1957
6.श्री. शिवलाल प्रेमचंद्र लेंगरे कर बारामती 12.8.1957 ते 25.8.1958
7.श्री. वालचंद हिराचंद कोठडिया बारामती 26.8.58 ते 25.8.1959
8.श्री. देवराव रामराव वायसे गुणवडी 26.8.1959 ते 13.12.1960
9.श्री. धोंडिबा आबाजी सातव बारामती 14.12.1960 ते 7.1.1962
10श्री. बाबासो नामदेव गवळी उंडवडी सुपे 8.1.1962 ते 14.1.1963
11.श्री. वालचंद हिराचंद कोठडिया बारामती 15.1.1963 ते 27.1.1964
12.श्री. शिवाजी पांडुरंग तावरे माळेगाव 28.1.1964 ते 1.3.1965
13.श्री. माणीकलाल रुपचंद शहा बारामती 2.3.1965 ते 16.3.1967
14.श्री. धोंडीराम गेनबा गावडे पारवडी 17.3.1967 ते 24.6.1971
15.श्री. लक्ष्मणराव नारायणराव भोपळे डोर्लेवाडी 25.6.1971 ते 23.8.1973
16.श्री. लालासो नानासो जगताप पणदरे 24.8.1973 ते 26.8.1974
17.श्री. पांडुरंग तुकाराम देशमुख गुणवडी 27.8.1974 ते 27.9.1975
18.श्री. शिवाजीराव बाबासो बांदल शिरवली 30.10.1975 ते28.5.1977
19.श्री. संपतराव रंगनाथ देवकाते निरावागज 29.5.1977 ते 5.9.1979
20.श्री. गणपतराव गुलाबराव पवार खांडज 6.9.1979 ते19.9.1980
21.श्री. अरविंद गुलाबराव वाबळे का-हाटी 17.10.1980 ते 15.2.1982
22.श्री. नानासो जिजाबा गावडे मळद 24.2.1982 ते15.3.1983
23.श्री. दशरथराव बाबासो धुमाळ पणदरे 25.5.1983 ते 8.1.1984
24.श्री. गणपत विठ्ठल तावरे माळेगाव 7.2.1984 ते 5.9.1984
25.श्री. वामनराव गुलाबराव तावरे माळेगाव 28.1.1985 ते 26.2.1986
26.श्री. माणिकराव बाळासो कोकरे पणदरे 1.4.1986 ते31.3.1987
27.श्री. सोपान सदाशिव नांगरे पारवडी 24.4.1987 ते 12.5.1988
28.श्री. मुरलीधर गुलाबराव कुतवळ सुपे 4.7.1988 ते14.7.1989
29.श्री. प्रल्हादराव महादेव घोरपडे खांडज 29.7.1989 ते 21.10.1990
30.श्री. सुरेशराव रघुनाथ निंबाळकर पिंपळी 22.10.1990 ते6.1.1992
31.श्री. माधवराव दिनकरराव खलाटे माळवाडी 10.2.1992 ते 10.2.1993
32.श्री. सोपानराव कृष्णाजी पानसरे पानसरे वाडी सुपा 22.3.1993 ते21.3.1994
33.श्री. गुलाबराव आप्पाजी देवकाते निरावागज 27.6.1994 ते 18.2.1996
34.श्री. आप्पासो रानबा जगताप पणदरे 19.2.1996 ते 19.2.1997
35.श्री. बबनराव बापुराव बोरकर बोरकरवाडी 6.5.1997 ते 12.7.1998
36.श्री. शिवाजीराव मारुतराव टेंगले पणदरे 13.7.1998 ते 22.7.1999
37.श्री. शिवाजीराव किसनराव मोकाशी कटफळ 21.10.1999 ते 22.3.2001
38.श्री. संभाजीराव गजाननराव खलाटे कांबळेश्वर 23.3.2001 ते 5.4.2002
39.श्री. उत्तमराव केशवराव कोकरे पणदरे 6.4.2002 ते 22.4.2003
40.श्री. संजयकुमार कोंडीबा काटे काटेवाडी 23.4.2003 ते 26.5.2004
41.श्री. संजय तुकाराम पोमण नारोळी 27.5.2004 ते 25.6.2006
42.श्री. मोहन माणिकराव जगताप पणदरे 26.6.2006 ते 12.8.2007
43.श्री. अशोकराव विठ्ठलराव मुळीक पवईमाळ 13.8.2007 ते 14.9.2008
44.श्री. विठ्ठलराव रामचंद्र देवकाते मेखळी15.9.08 ते 15.4.2010
45.श्री. धनवान शिवराम वदकदेशमुख माळेगाव 16/4/10 ते 5.9.2011
46.श्री. गोरख श्रीपती चौलंग जळगाव कप 6.9.2011 ते 24.9.2012
47.श्री. संपतराव महादेव जगताप खोपवाडी 25.9.2012 ते 21.10.2013
48.श्री. दिलीपराव बापूराव जगताप पणदरे 22.10.2013 ते 2/12/2014
49.श्री. बाळासाहेब बाबूलाल गावडे गुणवडी 3.12.2014 ते 4.2.2016
50.श्री. ज्ञानदेव निवृत्ती कदम पवईमाळ 5.2.2016 ते 7.12.2016
51.श्री. रमेशराव शंकराव गोफने माळेगाव बुद्रुक 8.12.2016 ते 17.1.2018
52.श्री. अनिल धोंडीबा हिवरकर शिर्सुफळ 18.1.2018 ते 11.2.2019
53.श्री. शौकत सिकंदर कोतवाल सुपे 12.2.2019 ते 6.2.2020
54.श्री. अनिल पांडुरंग खलाटे बजरंगवाडी 7.2.2020 ते 9.3.2021
55.श्री. वसंत बाबुराव गावडे पारवडी 10.3.2021 ते -